Statut

UJEDNOLICONY STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą

STOWARZYSZENIE KULTURY ZIEMI RACIBORSKIEJ „ŹRÓDŁO”

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny…………………………………………………………..

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji…………………………………………………………………………………………….

ROZDZIAŁ III

Sposoby nabywania i utraty członkostwa………………………………………………………………………….

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia………………………………………………………………………………………………….

ROZDZIAŁ V

Majątek i sposób reprezentowania Stowarzyszenia…………………………………………………………….

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia……………………………………………………………….

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA KULTURY ZIEMI RACIBORSKIEJ

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§.1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

                                                                                              §.2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Racibórz.

§.3

1.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną

2.Stowarzyszenie podlega rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym oraz wpisaniu do Rejestru Stowarzyszeń.

§.4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub zbliżonym profilu działalności, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

                                                                                              §.5

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

                                                                                              §.6

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

                                                                                              §.7

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło’ jest organizacją pożytku publicznego.

                                                                                              §.8

1.Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych.

2.Sposób używania oznak i pieczęci ustala Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby ich realizacji.

 

                                                                                              §.9

 

1. Celem Stowarzyszenia jest :

–sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych,

–podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego,

–sprawowanie opieki nad animatorami kultury,

–rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej przez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej,

–upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury,

–upowszechnianie w środowisku zwyczajów rodzimych i ludowych,

–kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

– – realizacja programów profilaktyki uzależnień

2.  Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na :

 

a) 92.31 D  Działalność zespołów pieśni i tańca

b) 92.31 F  Działalność domów i ośrodków kultury

c) 92.34 Z  Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

d) 86.90 E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

§.10

 

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 

- współdziałanie z instytucjami zajmującymi się kulturą ludową i tradycjami narodowymi, a w szczególności

   z organizacjami społecznymi, ruchami zawodowymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju

   ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej,

- organizowanie grup i zespołów artystycznych,

- współpracę  z placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych ze sztuką,

- inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej poprzez m.in. organizowanie współpracy środowisk  

   artystycznych i twórczych,

- organizowanie i wspieranie imprez upowszechniających kulturę, konkursów, przeglądów, spotkań tematycznych,

    itp., w tym organizowanie koncertów i wyjazdów artystycznych,

- organizowanie narad, konferencji i seminariów,

- organizowanie konsultacji specjalistycznych,

- dokumentowanie w różnym zakresie kultury ludowej, materialnej, i duchowej,

- współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi  w kraju i zagranicą oraz stała współpraca z samorządami

    lokalnymi.

 

ROZDZIAŁ III

Sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków.

                                                                                              §.11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.Zwyczajnych,

2.Wspierających,

3.Honorowych.

§.12

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia staje się pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia oraz uiści opłatę wpisową.

2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec mieszkający na stałe lub tymczasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusz to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§.13

Członek zwyczajny ma prawo do:

-czynnego i biernego prawa wyboru do władz  Stowarzyszenia,

-udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, kursach, imprezach artystycznych, itp. Zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd,

-korzystania z urządzeń oraz pomocy fachowej Stowarzyszenia,

-działania w sekcjach specjalistycznych zgodnie z posiadanym przygotowaniem oraz zainteresowaniami.

§.14

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca mu poparcia materialnego.

2.Członków wspierających – osoby fizyczne oraz osoby prawne przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

3.Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4.Członkowie wspierający mają prawo do:

-brania udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,

-korzystania z urządzeń i usług Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

5.Członek wspierający jest zobowiązany do:

-popierania celów Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją,

-wspierania materialnego działalności Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją.

§.15

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny lub osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów.

2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3.Członek honorowy, który nie jest zarazem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia korzysta w pełni z należnych mu praw z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

5.Pozbawienie członkostwa honorowego następuje decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§.16

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

-przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

-aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

-przestrzegania norm współżycia społecznego.

-regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

-Propagowania celów działalności Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.

§.17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 

-dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

-skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu systematycznego uchylania się od wypełniania obowiązków określonych statutem, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres pół roku,

-śmierci członka Stowarzyszenia,

-likwidacji Stowarzyszenia.

§.18

Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

                                                           §.19

Członkostwo osoby fizycznej – członka wspierającego ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

- skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku nie wywiązania się z deklaracji lub w związku z utratą osobowości prawnej,

- śmierci członka Stowarzyszenia,

- likwidacji Stowarzyszenia,

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

§21

Władze Stowarzyszenia wszystkich szczebli organizacyjnych funkcjonują wg. następujących zasad:

1.Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2.Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

3.W wypadku ustąpienia bądź odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organy te posiadają prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego organu. Kadencja członków pochodzących z kooptacji trwa do najbliższego wybory wyżej określonych organów przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§22

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane przez Zarząd.

2.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmować uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§23

1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego uchwałą Zarządu.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w miarę potrzeby,  a w szczególności:

- z   inicjatywy Zarządu,

- na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi.

- na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosków.

 

§24

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1.uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

3.udzielanie absolutorium ustępującemu  Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.wybór członków Zarządu Stowarzyszenia w liczbie 5 do 7 osób, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 do 5 osób. O liczbie członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  może każdorazowo decydować Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.,

5.uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,

6.nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

7.podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

8.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenie i o przeznaczeniu jego majątku,

9.rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

 

§25

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym lub jawnym wg. decyzji  Zebrania.

W przypadku gdy w głosowaniu jawnym uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uprawnieni do głosowania wypowiedzą się w równej ilości za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania. W Walnym Zebraniu  mogą   brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§26

 

1.W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

2.W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem doradczym:

-członkowie honorowi i członkowie wspierający,

-zaproszeni gości,

-członkowie kandydaci. 

§27

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia osoby wymienione w § 27 co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

2. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ma być zmiana statutu, Zarząd przesyła oprócz zawiadomienia projekt zmian statutu.

§28

I. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i  uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia,

3. uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4. zatwierdzanie bilansu,

5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

6.zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

7.składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

8.występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadawanie członkostwa honorowego,

9.podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych zagranicznych,

10.powoływanie swoich rad, komisji i sekcji specjalistycznych,

11.przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych,

12.ustalanie wytycznych w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Stowarzyszenia,

   II.. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy :

a.. przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających,

b. przyjmowania darowizn, zapisów, spadków itp.,

c. podejmowania decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych przekazywanych na cele statutowe, poza wydatkami na bieżącą działalność organizacyjną,

d.. uchwalania budżetu i zatwierdzanie bilansu,

e. udzielania stypendiów, nagród itp.,

f.. udzielania imiennych pełnomocnictw,

g. zaciągania zobowiązań majątkowych.

 

 

§29

1.Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności Prezesa i Wiceprezesa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2.W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

3.Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

4.W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej

§30

1.Zarząd Stowarzyszenia winien się ukonstytuować w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru.

2.W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie Stowarzyszenia..

3.Na żądanie większości członków Zarządu Stowarzyszenie wybór Prezesa Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika odbywa się w głosowaniu tajnym.

4.Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu.

5.Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

6.Prezydium przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala zasady ich wynagrodzenia.

7.Prezydium reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

8.Członkostwo Zarządu wygasa na skutek:

-ustąpienia,

-odwołania,

-śmierci.

9.Odwołanie może nastąpić w drodze uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

10.Odwołany w drodze uchwały Zarządu jego członek może w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wnieść odwołanie do Walnego Zebrania  Członków Stowarzyszenia.

11.Szczegółowe zasady działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

 

12. . Zabrania się Zarządowi:

 

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanio z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) 

c)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

d)wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

e)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

§31

1.      Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.

 

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzenie Zarządu, a jej przewodniczący posiedzeniach Prezydium Zarządu.

 

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu pracy Zarządu i prezydium Zarządu, a w szczególności :

 

1.Okresowa kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia.

2.Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków pochodzących ze składek członkowskich.

3.Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących zatwierdzania bilansów rocznych, po zbadaniu na koniec każdego roku całokształtu gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

4.Sprawdzanie zgodności wydatków z przeznaczeniem funduszy, z których wydatki zostały dokonane oraz badanie dokonanych wydatków pod względem ich celowości, rzetelności i gospodarności.

5.Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań i wniosków, a w szczególności wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi oraz sprawozdania ze swej działalności

 

§33

1.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnienia.

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj ą zwykła większością głosów.

3.Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez  Komisję.

 

4.Członkostwo Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek :

-ustąpienia,

-odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

-śmierci.

 

§34

 

1. Komisja Rewizyjna ze swoich posiedzeń sporządza protokoły.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym od Zarządu.

3.Członek Komisji Rewizyjnej nie może być Członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.”

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych kosztów.”

 

Rozdział V

 

Majątek i sposób reprezentowania Stowarzyszenia.

 

§35

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z :

-składek członkowskich,

-darowizn, spadków, zapisów,

-dochodów z własnej działalności,

-dochodów z majątku Stowarzyszenia,

-dotacji,

-ofiarności publicznej.

 

§36

1.      Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes

2.Dokumenty finansowe podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

3.Dokumenty określone w punkcie 2 § 38  wymagają kontrasygnaty Skarbnika.

 

                                                                                                                   Rozdział VI

 

                                               Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 

                                                                                                                   §37

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§38

1. Uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków wiekszością 2/3 głosów

2.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o likwidacji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia stanowi inaczej.

3.Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale o likwidacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

Comments are closed.